REGULAMIN

Rund Ums Deutsch Aleksandra Staudinger

 1. Uczeń zobowiązuje się uiszczać opłaty za lekcje z góry na konto bankowe.
 2. Pierwsza lekcja możliwa jest po otrzymaniu wpłaty w postaci gotówki lub po wpłynięciu kwoty na konto.
 3. Wpłacona kwota podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w terminie do 7 dni od daty wpłaty. Jest ona pomniejszona o koszt odbytych lekcji oraz 20 € kosztów administracyjnych.
 4. W przypadku wykupienia większej ilości lekcji na podstawie oferty rabatowej, uczeń zobowiązuje się uiścić pełną kwotę w całości z góry.
 5. Uczeń w każdej chwili może zawiesić kurs bez straty lekcji (w sumie może zawiesić kurs dwa razy w roku kalendarzowym nie dłużej niż 1 miesiąc każdorazowo). Bez względu na powyższe, istnieje możliwość znacznie częstszego zawieszania zajęć. Wymaga to jednak indywidualnego rozpatrzenia.
 6. Uczeń zobowiązuje się telefonicznie powiadomić nauczyciela jak najwcześniej, jeśli nie będzie mógł przyjść na umówione zajęcia.
 7. Uczeń nie traci lekcji gdy odwoła ją z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Lekcje te mogą zostać odrobione w innym terminie, uzgodnionym przez ucznia i nauczyciela. * Zajęcia poniedziałkowe muszą zostać odwołane najpóźniej do soboty do godz.13tej
 8. Gdy lekcje zostaną odwołane przez ucznia w ostatniej chwili (w terminie krótszym niż 24h), uczeń traci 100% kosztu lekcji. Rozliczane jest to przy następnej płatności za lekcje.
 9. W przypadku nieobecności nauczyciela, zobowiązuje się możliwie jak najszybciej powiadomić ucznia.
 10. Lekcje odwołane przez nauczyciela są odrabiane w późniejszym terminie ustalonym wspólnie przez nauczyciela i ucznia.
 11. Uczeń i nauczyciel zobowiązują się do punktualnego uczęszczania na lekcje.
 12. Nauczyciel czeka na ucznia do 20 min., kiedy uczeń do tego czasu nie pojawi się na zajęciach, lekcja przepada.
 13. Jeśli uczeń nagminnie odwołuje lekcje, nauka nie jest kontynuowana.
 14. Nauczyciel zobowiązuje się udostępniać wszelkie DARMOWE materiały edukacyjne przewidziane w indywidualnym programie nauczania.

Dowodem akceptacji regulaminu jest przesłanie tegoż regulaminu w załączniku e-maila. W treści emaila proszę wpisać:

„Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać wszelkich jego punktów.”
Proszę również wpisać „imię i nazwisko oraz nr PESEL”